ผลการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562


เปิดอ่าน 327
ผลการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562
 
 
ด้วยในวันนี้ (วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีผลการประชุมสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนทราบ ดังนี้
 1. ที่ประชุมได้รับทราบ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ จำนวน 9 ท่าน แทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระ ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2564
  2. ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ซึ่งลงประกาศราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นการกำหนดลักษณะของ
การกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษที่มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น
 3. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษที่ต้องดำเนินการสืบสวน และสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) จำนวน 2 เรื่อง คือ
     เรื่องที่ 1 กรณี กลุ่มบุคคลได้ร่วมกันสะสมกำลังพล และอาวุธ บริเวณป่าโกงกาง ริมคลองตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากำชำ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
     เรื่องที่ 2 กรณี กลุ่มคนผิวสีประเทศแถบแอฟริกัน ค้ายาเสพติดข้ามชาติจากประเทศไทยส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ในห้วงเดือน เมษายน 2560 – มกราคม 2561
 
 
************************************************************************************************

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ