ผู้แทนจัสแม็กไทย เข้าพบดีเอสไอ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือฝึกร่วมไทย-อเมริกา


เปิดอ่าน 326
                      
                      

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562  พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ, นายสมฤกษ์ ตั้งคารวคุณ รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ,ร้อยตำรวจเอก ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 1 และนายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ได้ให้การต้อนรับและพบปะคณะเจ้าหน้าที่จัสแม็กไทย : JUSMAGTHAI นำโดย พันตรี เจย์ มอลลอย ผู้อำนวยการแผนกประสานงานและเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงาน, จ่าอาวุโส โรบิน ซีเล็ท เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และนางสาว กรุณา กระภูชัย ผู้ช่วยประสานงานสำนักงานจัสแม็กไทย เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกร่วม/ผสมกองทัพ ไทย-สหรัฐอเมริกา (TEMPEST WIND 19 : TW19) ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกา ในการบริหารเหตุวิกฤตแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ด้วยอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง และการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ
 
โดยในการประชุมหารือครั้งนี้  ผู้แทนสำนักงานจัสแม็กไทยได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งสองฝ่าย สำหรับการเตรียมการและวางแผนกิจกรรมในโครงการ TW19 ซึ่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานจัสแม็กไทยที่เล็งเห็นความสำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  จะเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
 
การที่สำนักงานจัสแม็กไทยได้เชิญให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการฝึกร่วมผสมกองทัพไทย/สหรัฐอเมริกา (TW19) ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศยังได้หยิบยกประเด็นหารือเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมฝึกโครงการร่วมผสมฯ TW19 ประจำปี พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ร่วมกับผู้แทนจัสแม็กไทย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว รวมถึงได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งสำนักงานจัสแม็กไทยมีโครงการที่จะจัดขึ้นในปีต่อไป

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ