DSI จัดกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามคดีความผิดฐานค้ามนุษย์


เปิดอ่าน 303

DSI จัดกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

   

       ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ กองคดีการค้ามนุษย์ ร่วมกับส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ (คอ.) กนยดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ (TIPNET) กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อป้องกันและปราบปรามคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า จังหวัดหนองคาย

 

       โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะนำไปสู่การป้องกันและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย เครือข่ายภาคประชาชนจาก สปป.ลาว และเครือข่ายภาคประชาชนที่อยู่ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ

       ผลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ ทำให้เครือข่ายภาคประชาชน สปป.ลาว และไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รูปแบบคดีการค้ามนุษย์ มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ระหว่างเครือข่าย สปป.ลาว และเครือข่ายภาคประชาชนของไทย กับกรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยลาว หาแนวทางร่วมกันในเรื่องการข่าว การส่งข่าว และการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามคดีการค้ามนุษย์

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ