ผู้ตรวจ ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดีเอสไอ หน่วยงานในสังกัด ยธ.


เปิดอ่าน 235
ผู้ตรวจ ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดีเอสไอ หน่วยงานในสังกัด ยธ.
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีพันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ
 
โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 5 เรื่อง ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2. การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานของรัฐมนตรีฯ (5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน)
3. วาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 สร้าง 3 ปรับ 2 ขับ 1 ลด
4. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ; กรมสอบสวนคดีพิเศษ 8 ตัว 
5. การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบและแผนงานที่กำหนดไว้
 
ติดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2 เรื่อง ได้แก่
1. โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีร.ร.เป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาท คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.), สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.)และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) สู่การสร้างการรับรู้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
 
ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ในสำนัก/กองต่าง ๆ ด้วย จึงขอขอบคุณผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ