คณะทำงานรัฐมนตรี ยธ. ติดตามผลการดำเนินงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามแนวทางปฏิรูปองค์กร


เปิดอ่าน 412

คณะทำงานรัฐมนตรี ยธ. ติดตามผลการดำเนินงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามแนวทางปฏิรูปองค์กร

    

       วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์  สะอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และคณะ ในการติดตามผลการดำเนินงานนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการปฏิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งมี 3 ประเด็นคือ(1) การปรับภารกิจ โครงสร้างและอัตรากำลัง (2) การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล  และ (3) การปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/เครื่องมือ-อุปกรณ์ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่รับคดีตั้งแต่ พ.ศ.2559 เพื่อทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย

       ในการนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รายงานความคืบหน้าในการปฏิรูปการทำงานในทุกประเด็นให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก รวมทั้งได้รายงานสถานภาพของคดีพิเศษ ในภาพรวมของปี 2559 มีจำนวน 192 คดี แบ่งเป็นคดีที่คงค้างอยู่ จำนวน 48 คดี นับเป็นร้อยละ 27  โดยคดีที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 144 คดี คิดเป็นร้อยละ 73 ซึังได้มีการกำหนดกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในทุกคดี เพื่อให้เกิดกลไกในการติดตามเร่งรัดการดำเนินการ และให้ผู้บังคับบัญชาเข้าไปตรวจให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบเวลาและมีประสิทธิภาพ

 

        

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ