ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เปิดอ่าน 274

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบกาจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็ทรอนิกส์

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ