ประกวดราคา ซื้อ “อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรเครือข่ายเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เปิดอ่าน 244

ประกวดราคา ซื้อ “อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรเครือข่ายเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ