ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องมือสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เปิดอ่าน 262

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
รายละเอียดดังแนบ

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ