DSI แถลงศาลมีคำพิพากษาเพิ่มเติม อุปกรณ์ตรวจระเบิด GT200


เปิดอ่าน 524

DSI แถลงศาลมีคำพิพากษาเพิ่มเติม อุปกรณ์ตรวจระเบิด GT200

          ตามที่คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินคดีพิเศษ กรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ได้ร้องทุกข์ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีอาญากับผู้ลวงขายอุปกรณ์ตรวจระเบิด GT200 และ ALPHA 6 ให้กับหน่วยงานของตน ซึ่งต่อมาปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงตามที่ได้โฆษณาขาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนและรวบรวมหลักฐานแล้ว พบมูลความผิดจึงเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อมีมติรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยมีการดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้น 16 คดี และมีส่วนราชการซึ่งเป็นผู้เสียหาย ประกอบด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร กรมการปกครอง กรมราชองครักษ์ กองทัพเรือ กรมสรรพาวุธทหารบก กรมยุทธการทหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมาศาลแขวงดอนเมืองได้มีคำพิพากษาไปแล้ว 4 คดี โดยคดีแรก มีศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้เสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ คดีที่ 2 มีกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นผู้เสียหาย ศาลมีคำพิพากษาจำคุกในความผิดฐานฉ้อโกง กระทงละ 3 ปี จำนวน 12 กระทง รวม 36 ปี แต่ตามมาตรา 91 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน 10 ปี จึงพิพากษาให้จำคุก 10 ปี และมีโทษปรับ 72,000 บาท คดีที่ 3 คือคดีที่มีกรมราชองครักษ์เป็นผู้เสียหาย ศาลพิพากษาจำคุกในความผิดฐานฉ้อโกง กระทงละ 3 ปี รวม 3 กระทง เป็นระยะเวลา 9 ปี และมีโทษปรับ 18,000 บาท ส่วนคดีที่ 4 คือคดีที่มีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้เสียหาย พิพากษาลงโทษจำคุกในความผิดฐานฉ้อโกง กระทงละ 3 ปี รวม 3 กระทง เป็นระยะเวลา 9 ปี และปรับบริษัทผู้จำหน่าย จำนวน 18,000 บาท และให้ชดใช้เงินจำนวน 6.8 ล้านบาท นั้น

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาลแขวงดอนเมืองได้อ่านคำพิพากษาในคดีพิเศษที่ 219/2555 คดีระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก ผู้กล่าวหา บริษัท เอ็ม-แลนด์ดาร์ช จำกัด ผู้ต้องหา โดยศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงตามที่อัยการโจทก์ฟ้อง จึงพิพากษาปรับบริษัท เอ็ม - แลนดาร์ช จำกัด ในฐานะนิติบุคคล 6,000 บาท ริบของกลาง ส่วนเรื่องค่าเสียหายจำเลยตกลงจะชดใช้ให้จังหวัดพิษณุโลก ผู้เสียหาย ในภายหลังต่อไป ซึ่งนับเป็นคดีที่ 5 จากจำนวน 16 คดี ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิด ซึ่งเรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก ซึ่งหากมีผลการดำเนินคดีเพิ่มเติมจะได้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบต่อไป

 

 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

14 ธันวาคม 2561

 

 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ