กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป


เปิดอ่าน 1,671

กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป พระราชบัญญัติ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

8. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กฎกระทรวง

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560

2. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบ/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการควบคุมการมีและการใช้รถยนต์นั่งกันกระสุน ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ

1. ระเบียบ กสพ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

2. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

3. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

4. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงยุติธรรม

1. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

2. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมที่มีการดูงานของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 กฎ ก.พ./กฎ กพค./ระเบียบ ก.พ.

1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

2. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

4. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ