กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 4,332

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีพิเศษ


 ประมวลกฎหมาย

1. ประมวลกฎหมายอาญา

2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิ)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 37 มาตรา 90/4
มาตรา 90/5 และ มาตรา 91/21 (7))


 พระราชบัญญัติ

1. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

3. พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 12 มาตรา 15)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิ)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 109/1 มาตรา 110 และมาตรา 114)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 193 มาตรา 197 มาตรา 216 มาตรา 217 มาตรา 221 และมาตรา 222)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 60 และมาตรา 61)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 74)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๘ )
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 278 มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 296 มาตรา 296/1 มาตรา 300 เฉพาะความผิดตามมาตรา 278 มาตรา 288 มาตรา 289 และมาตรา 306 ถึงมาตรา 315)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 205 มาตรา 206 มาตรา 242 มาตรา 243 มาตรา 244 มาตรา 245 มาตรา 246 มาตรา 247 และมาตรา 253)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 286 มาตรา 202 มาตรา 203 มาตรา 204 และมาตรา 208)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีกำหนดโทษตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 17)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีกำหนดโทษตามมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 41)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 159 มาตรา 163 มาตรา 166 มาตรา 169 และมาตรา 170)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 121 มาตรา 132 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143 มาตรา 144 มาตรา 145 มาตรา 146 มาตรา 147 มาตรา 148 มาตรา 149 และมาตรา 150)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 78)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 47 เฉพาะความผิดตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 54)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 69 มาตรา 72 ตรี มาตรา 73 เฉพาะความผิดตามมาตรา 48)
(เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดบทโทษตามมาตรา 31)


 กฎกระทรวง

1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2549

2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2544

3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2549

4. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553

5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548

6. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

7. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

8. กฎทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

1. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2550

2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ พ.ศ. 2548

3. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547

4. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

5. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

6. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12 ทวิ พ.ศ. 2549

7. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553

8. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550

9. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการรือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2560

10. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2547

11. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 30 พ.ศ. 2547

12. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และวิธีเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 25457 พ.ศ. 2548

13. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2554

14. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

15. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2548

16. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ 2547 ระเบียบ กคพ./ประกาศ กคพ.

1. ระเบียบ กคพ. ว่าด้วยการสืบสวนคดีความผิดทางอาญาเพื่อเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติให้เป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2551

2. ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ.มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ.2561

3. ประกาศ กคพ.(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗


 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อบังคับประธานศาลฎีกา

1. ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548

2. ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548

3. ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548

5. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่2) พ.ศ.2548

6. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่3) พ.ศ.2560

7. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่4) พ.ศ.2561 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี

1. กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2559

2. กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษ พ.ศ. 2555 ประกาศกระทรวงยุติธรรม

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกำหนดหน่วยงานทำหน้าที่รับคำร้องขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ ประกาศ/คำสั่ง คสช.

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

2. คำสั่งคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติเคลื่อนย้ายกำลัง อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ควบคุม

3. ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุม

4. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจปกครองประเทศ กรณีห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธ

 


 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ