ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔. เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวบคดิ่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗


เปิดอ่าน 830

 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ