การรับฟังความคิดเห็นการทบทวนกฎหมาย ตามพระราชกฤษฎีกา


เปิดอ่าน 776

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๘

 

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕ และมาตรา ๙พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้


(ก.) ในระดับพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ และข้อบังคับที่ออกโดยสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้จำนวน ๗ ฉบับ คือ

 1. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ.๒๕๕๗
 2. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๑ พ.ศ.๒๕๕๖
 3. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการปฏิบัติการอำพรางตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๙ พ.ศ.๒๕๕๖
 4. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์และการทำลายข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๗ พ.ศ.๒๕๕๖
 5. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืนและยุทธภัณฑตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๖ พ.ศ.๒๕๕๖
 6. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเก็บรักษา การให้รับทรัพย์สินไปดูแล การขายทอดตลาด การคืนทรัพย์สิน และการประเมินค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๕ พ.ศ.๒๕๕๖
 7. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยว่าด้วยการตรวจค้นและอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสี่ พ.ศ.๒๕๕๖

  (ข.) ในกฎหมายระดับรอง คือ
 1. ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗
 2. ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗
 3. ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗
 4. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษขอรับฟังความคิดเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมายนั้น และประชาชนโดยทั่วไป โดยองค์กรหรือกลุ่มบุคคลใดที่จะมีข้อเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติตามหรือการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวข้างต้น หากเห็นว่ากฎหมายฉบับใดสมควรต้องแก้ไขปรับปรุง หรือไม่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงขอได้โปรดแจ้งข้อเสนอความคิดเห็นของท่านมาที่อีเมล์ teerachai_c@dsi.go.th ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมเหตุผลเพื่อที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายต่อไป

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ