DSI และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ


เปิดอ่าน 505

 

การสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2016 (I4C-2016)

 

     

 

          กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2016 (I4C-2016) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

          งานสัมมนาวิชาการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยในปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน

 

 

          การจัดงานสัมมนาวิชาการนี้เกิดจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ที่มีการนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทางวิชาการแต่ละแห่ง ร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน เพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษและอภิปรายทางวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ หัวข้อ“แผนที่นำทาง (Roadmap)การพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” โดย ที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หัวข้อ “Big Data กับการสืบสวนสอบสวน” โดย นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอและจัดแสดงผลงานประกวดนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีทั้งการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ