คำอธิบาย การกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ 2494 (UNDO)


เปิดอ่าน 407

คำอธิบาย การกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ 2494 (UNDO)

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ด้านล่าง...


Undo ข้าราชการ

ข้าราชการ ที่มีความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494   สำหรับข้าราชการ (แบบ ข.1)

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สะสมทรัพย์ / ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / เผื่อเรียก) ยกเว้น ประเภทเงินฝากประจำ และไม่เป็นบัญชีร่วมกับผู้อื่น

หลักเกณฑ์มีดังนี้

1. ยื่นแบบ ข.1 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบสิทธิ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  ยกเว้น ข้าราชการที่ออกจากราชการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ให้ยื่นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ออกจากราชการ และมีผลตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสิทธิลงนามในแบบ ข.1 เรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารตามข้อ 1    มายื่นต่อกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลการแสดงความประสงค์ฯ เข้าระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) ส่งต่อกรมบัญชีกลางต่อไป

3. ข้าราชการจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ข้าราชการ Undo ระบุไว้ในแบบ ข.1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ยกเว้น ข้าราชการซึ่งออกจากราชการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เนื่องจาก Undo    มีผลตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ (ไม่ใช่วันที่ 1 ตุลาคม 2558)

4. ข้าราชการสามารถเข้าโปรแกรมประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ Undo   ได้ที่ www.undo.in.th

***** เมื่อใช้สิทธิ UNDO แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ***


Undo ข้าราชการบำนาญ

ข้าราชการบำนาญ ที่มีความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494   สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (แบบ บ.1)

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักเกณฑ์มีดังนี้

1. ยื่นแบบ บ.1 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ต่อกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

2. กรณีหักกลบลบกันแล้วจำนวนเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าจำนวนเงินก้อนที่ผู้รับบำนาญต้องคืน        ผู้รับบำนาญ จะได้รับเงินคืนจากกรมบัญชีกลาง โอนเงินส่วนเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเดียวกันกับการใช้โอนเงินบำนาญประจำเดือน โดยจะเริ่มโอนให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ตามลำดับ(ได้รับเงินเพิ่มคืนจากรัฐ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี)

3. กรณีหักกลบลบกันแล้วจำนวนเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าจำนวนเงินก้อนที่ผู้รับบำนาญต้องคืน        (คืนเงินให้รัฐ จากการหักกลบลบกันระหว่าง บำนาญส่วนเพิ่มกับเงินประเดิม ชดเชย สมทบและผลประโยชน์) 

   3.1 นำเงินมาคืนให้แก่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ ตามจำนวนที่แจ้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ต้องคืนเงินทั้งจำนวน)

             3.2 สามารถแบ่งชำระเงินเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน ให้ชำระได้ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558

        - งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2558

        - งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนสิงหาคม 2558

        - งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนกันยายน 2558

        - หากไม่สามารถนำจำนวนเงินเต็มงวดของแต่ละงวดมาคืนตามเวลาที่กำหนดได้ให้นำมาคืนในงวดต่อไป โดยต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558

4. การนำเงินมาคืนให้ส่วนราชการสามารถคืนเป็น

              - เงินสด หรือ

              - เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันที่ส่วนราชการผู้เบิกตั้งอยู่โดย สั่งจ่ายเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “รับเงิน UNDO กรมสอบสวนคดีพิเศษ” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมเช็คด้วย หรือ

              - ตั๋วแลกเงิน หรือ

              - ดร๊าฟท์

***** เมื่อใช้สิทธิ UNDO แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ****

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ