สานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ศูนย์สารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 978
 1. CIO คำสั่งมอบหมายงาน
 2. เอกสารหรือหลักฐานการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้มีความทันสมัย (Update)
 3. การกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายและการบริหารด้าน IT แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ57-59
 4. คำสั่งแต่งตั้ง CIO และคณะกรรมการ
 5. คู่มือการใช้งานระบบ DOC
 6. หลักฐานการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
 7. หลักฐานการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. หลักฐานการกำหนดลำดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล
 9. หลักฐานการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วน
 10. หลักฐานการบูรณาการข้อมูล DOC กับ MOC
 11. หลักฐานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของานสารสนเทศ
   

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ