แบบรายงานการดำเนินงานของหัวหน้าหน่วยงาน(ประเมินตนเอง) ตามตัวชี้วัด DSI ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบการประเมินที่ ๒


เปิดอ่าน 436

แบบรายงานการดำเนินงานของหัวหน้าหน่วยงาน(ประเมินตนเอง) ตามตัวชี้วัด DSI ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบการประเมินที่ ๒

Download ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

ทำการแตกไฟล์ (Extract) แล้วจะได้ทั้งหมด ๘ ไฟล์ คือ

 ๑. แบบรายงาน DSI๑ (๒)เฉพาะตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์.doc
 ๒. แบบแสดงรายละเอียด DSI๑ (๑) ประกอบการายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์.doc
 ๓. แบบรายงาน DSI๑ (๒)เฉพาะตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.doc
 ๔. แบบแสดงรายละเอียดคดีพิเศษ เรื่องสืบสวน(ประกอบการรายงานผลการดำเนินกงานตามตัวชี้วัด DSI๑ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 คดีพิเศษ และ1.2.2 เรื่องสืบสวน.doc
 ๕. แบบรายงาน DSI๒.doc
 ๖. แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๒.๒(๒) (ประกอบการรายงานตัวชี้วัด๒.๒(๒).doc
 ๗. แบบรายงาน DSI๓.doc
 ๘. แบบรายงาน DSI๔.doc

 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ